Header Image - Parafia Miłosierdzia Bożego

Teksty – bierzmowanie

Komentarz poprzedzający Liturgię

W dzisiejszy dzień, gromadzi nas w kościele uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania, przez młodzież naszej parafii. Sakrament bierzmowania jest sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Dojrzałość chrześcijańska wiąże się nierozerwalnie z odpowiedzialnością za wiarę. Prośmy więc Ducha Świętego, aby udzielił zgromadzonej tu młodzieży darów mądrości, rozumu, rady, męstwa, pobożności, umiejętności, bojaźni Bożej, które będą pomocą w dorosłym życiu chrześcijańskim. A we wszystkich zgromadzonych tu dorosłych niech Duch Święty odnowi łaskę sakramentu bierzmowania. Trwajmy przez chwilę w ciszy i skupieniu przygotowując się na rozpoczęcie uroczystej Eucharystii.

 

LITURGIA BIERZMOWANIA

MSZA PRZY UDZIELANIU BIERZMOWANIA

C. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

W. Amen.

C. Pokój z wami.

W. I z duchem twoim.

Następuje powitanie przez Ks. Proboszcza i kandydatów!

Proboszcz:………………………

RODZICE:

Czcigodny księże biskupie Tadeuszu

Zakres wiedzy kandydata do sakramentu bierzmowania 2019r.

Przypominam:

Poniedziałek 6 maja o godz. 19.00 w kościele odbiór indeksów do bierzmowania oraz sprawdzenie listy.

Środa 8 maja o godz. 19.00 spotkanie w kościele z funkcyjnymi.

Sobota 11 maja o godz. 12.00 egzamin w kancelarii.

1. Skład Apostolski.

Wierzę w Boga Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi.

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, zstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjedzie sądzić żywych i umarłych.

Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen

2. Sześć prawd wiary

Jest jeden Bóg.

Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza a za złe karze.

Są trzy osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży ł Duch Święty.

Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyży dla naszego zbawienia.

Dusza ludzka jest nieśmiertelna.

Łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

3. Jaki jest najważniejsze przykazanie?

Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłował Pana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, z wszystkich sił twoich, za wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”. Objawił je Bóg w Starym Testamencie, a przypomniał o nim Pan Jezus.

4. Przez kogo Chrystus ożywia i umacnia Swój Kościół?

Chrystus ożywia i umacnia Kościół przez Ducha Świętego.

5.Kim jest Duch Święty?

Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

6. Kiedy Duch Święty zstąpił na apostołów?

Duch Święty zstąpił na apostołów w dzień Zielonych Świąt (Dzień Pięćdziesiątnicy), w postaci ognistych języków.

7. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?

Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

8. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

„Jam jest Pan, Bóg twój, którym cię wywiódł z ziemi egipskiej z domu niewoli”

 1. Nie będziesz miał bogów cudzych przede Mną.
 2. Nie będziesz brał imienia Pana Boga twego nadaremno.
 3. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił.
 4. Czcij ojca swego i matkę swoją.
 5. Nie zabijaj.
 6. Nie cudzołóż.
 7. Nie kradnij.
 8. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu.
 9. Nie pożądaj żony bliźniego swego.
 10. Ani żadnej rzeczy, która jego jest.
 11. Kiedy Bóg nadał ludziom dziesięć przykazań?

Bóg nadał je na Górze Synaj przez Mojżesza, a potwierdził je swoim autorytetem Jezus Chrystus.

9. Co to jest sumienie?

Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

10. Czym jest grzech?

Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy; jest raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być lekki lub ciężki.

11. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?

Człowiek popełnia grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie przekracza przykazanie Boże lub kościelne. Grzech ciężki powoduje utratę łaski uświęcającej, a po śmierci karę wieczną.

12. Na czym polega grzech lekki?

Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie. Grzech lekki nie powoduje utraty łaski uświęcającej, lecz pozbawia człowieka wielu łask uczynkowych, sprowadza kary w czyśćcu i przygłusza głos sumienia.

13. Wymień 7 grzechów głównych:

Pycha

Chciwość

Nieczystość

Zazdrość

Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu

Gniew

Lenistwo

14. Wymień uczynki miłosierdzia co do duszy.

 • Grzeszących upominać.
 • Nieumiejętnych pouczać.
 • Wątpiącym dobrze radzić.
 • Strapionych pocieszać.
 • Krzywdy cierpliwie znosić.
 • Urazy chętnie darować.
 • Modlić się za żywych i umarłych.15. Wymień uczynki miłosierdzia co do ciała.
 • Głodnych nakarmić.
 • Spragnionych napoić.
 • Nagich przyodziać.
 • Podróżnych w dom przyjąć.
 • Więźniów pocieszać.
 • Chorych nawiedzać.
 • Umarłych grzebać16. Wymień pięć przykazań kościelnych.

W niedzielę i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej oraz powstrzymać się od prac niekoniecznych.

Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty.

Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.

Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.

17. Co to jest sakrament?

Sakrament jest to znak widzialny, który z ustanowienia Pana Jezusa daje nam łaskę Bożą.

18. Wymień siedem sakramentów świętych.

1.Chrzest; 2.Bierzmowanie; 3. Eucharystia; 4. Pokuta; 5. Namaszczenie chorych; 6.Kapłaństwo; 7.Małżeństwo

19. Co to jest bierzmowanie?

Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

20. Co to znaczy bronić swojej wiary?

 1. a) umieć odpowiedzieć na stawiane zarzuty
 2. b) być krytycznym wobec tych, którzy chcą wiarę ośmieszyć
 3. c) nie dawać złym życiem powodu do ataków na wiarę21. Jakich łask udziela bierzmowanie?
 1. Pomnaża łaskę uświęcającą
 2. Wyciska na duszy niezatarty znak wyznawcy Chrystusa
 3. Daje siedem darów Ducha Świętego
 4. Daje łaskę uczynkową, abyśmy wiarę mężnie wyznawali, bronili jej i według niej żyli22. Wymień siedem darów Ducha Świętego.
 1. Dar mądrości.
 2. Dar rozumu.
 3. Dar rady.
 4. Dar męstwa.
 5. Dar umiejętności.
 6. Dar pobożności.
 7. Dar bojaźni Bożej.

23. Co to jest Msza Św.

Msza Św. jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa. Kiedy uczestniczymy w Mszy Świętej, to nie tylko wspominamy wydarzenie z Golgoty, ale prawdziwie uczestniczymy w tej ofierze, którą Chrystus złożył na drzewie Krzyża i składa nieustannie na ołtarzach całego świata.

24. Co to jest sakrament pokuty?

Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.

25. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św.

Rachunek sumienia

Żal za grzechy.

Mocne postanowienie poprawy.

Spowiedź szczera (wyznanie wszystkich grzechów przed kapłanem).

Zadośćuczynienie Panu Bogu i bliźniemu (adekwatne do popełnionego zła).

Prośba o udzielenie bierzmowania

Jan Kowalski

ul. Warszawska 51

Parafia pw. Miłosierdzia Bożego

W Głogowie

Jego Ekscelencja

Ksiądz Biskup Tadeusz LITYŃSKI

Biskup Zielonogórsko-Gorzowski

Ekscelencjo Najdostojniejszy Księże Biskupie!

Ja … N.N. zwracam się z serdeczną prośbą o udzielenie mi Sakramentu Bierzmowania.

Swoją prośbę motywuję (podać cel przyjęcia sakramentu).

Zaświadczam, iż Sakrament Bierzmowania przyjąć pragnę nie przymuszony(na) niczyją wolą. Jestem w pełni świadomy(ma), konsekwencji przyjęcia tego sakramentu, a także wynikających z niego praw i obowiązków.

Jako imię z bierzmowania wybrałem świętego(ą) N.N. Pragnę Go (Ją) naśladować w Jego (Jej) drodze do świętości.

Świadkiem mojego bierzmowania jest N.N….

Na ten czas bezpośredniego przygotowania do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania proszę Waszą Ekscelencję o błogosławieństwo. A także zapewniam o osobistej modlitwie w intencji Księdza Biskupa.

Z wyrazami szacunku

(podpis)

Głogów, dnia ……

Przyjmij znamię daru Ducha Św.

Młodzi ludzie z naszej parafii, z parafii z Kotli i z Białołęki przez trzy lata przygotowywali się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.

Zakres wiedzy kandydata do sakramentu bierzmowania

INFORMACJE OGÓLNE: Spotkania w I środę miesiąca: o 18.00 Eucharystia, formacja; Pilnujemy regularnej spowiedzi. Informacje przypominajki na Fb Paraklet.

 1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?

To wszystko, co Pan Bóg objawił, zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.