ORĘDZIA – WIEŚCI Z MEDJUGORIE

ORĘDZIA NA DZIEŃ 25 MARZEC 2019

 

Drogie dzieci!
W tym czasie łaski wzywam was, abyście wzięli w ręce krzyż mego umiłowanego
Syna Jezusa i abyście rozważali Jego mękę i śmierć. Niech wasze cierpienia będą
zjednoczone z Jego cierpieniem i miłość zwycięży, bo On, który jest miłością sam siebie
wydał z miłości, aby zbawić każdego z was. Módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki
miłość i pokój nie zapanują w waszych sercach.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

„Drogie dzieci! To jest czas łaski. Tak jak przyroda odnawia się do nowego życia [tak] i wy jesteście wezwani do nawrócenia. Zdecydujcie się na Boga. Dziatki, jesteście puści i nie macie radości, bo nie macie Boga. Dlatego módlcie się, aż modlitwa nie będzie waszym życiem. W przyrodzie poszukujcie Boga, który was stworzył, bo przyroda mówi i walczy o życie, a nie o śmierć. Wojny panują w sercach i narodach, bo nie macie pokoju i nie widzicie, dziatki, brata w waszym bliźnim. Dlatego wróćcie do Boga i modlitwy. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

 

ORĘDZIE NA  DZIEŃ  26 MARZEC 2019

 

Drogie dzieci!
Pragnę, abyście zrozumieli, że jestem waszą Matką i że chcę wam pomagać i wzywać
was do modlitwy. Jedynie przez modlitwę możecie zrozumieć, przyjąć i wprowadzić
w życie moje orędzia. Czytajcie Pismo Święte, żyjcie nim i módlcie się, byście mogli
zrozumieć znaki tego czasu. To jest czas szczególny! Dlatego jestem z wami, aby
przybliżyć was do mojego serca i do serca mojego Syna Jezusa. Drogie dziatki, pragnę
byście byli dziećmi światłości, a nie ciemności. Dlatego żyjcie tym, co wam mówię.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

ORĘDZIE NA  DZIEŃ 27 MARZEC 2019

 

Drogie dzieci!
Również dziś wzywam was, abyście mieli więcej zaufania do mnie i mojego Syna. On
zwyciężył przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i wzywa was, abyście przeze mnie
byli częścią Jego radości. Dziatki, wy nie widzicie Boga, lecz jeśli się modlicie odczujecie
Jego bliskość. Jestem z wami i oręduję przed Bogiem za każdym z was.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

 

ORĘDZIE NA  DZIEŃ  28 MARZEC 2019

 

Drogie dzieci!
Dzisiaj pragnę was wezwać: módlcie się, módlcie się, módlcie się. W modlitwie poznacie
najwyższą radość i wyjście z każdej beznadziejnej sytuacji. Dziękuję wam za postępy
w modlitwie! Każdy z was drogi jest memu sercu i dziękuję wszystkim, którzy w swoich
rodzinach rozniecili modlitwę.
Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

ORĘDZIE NA DZIEŃ  22 MARCA 2019 R. 

Drogie dzieci!
I dziś wzywam was, żebyście przeżywali mękę Jezusa w modlitwie i w jedności z Nim.
Postanówcie darować więcej czasu Bogu, który dał wam te dni łaski. Dlatego, drogie
dzieci módlcie się i w szczególny sposób odnówcie miłość do Jezusa w swoich sercach.
Jestem z wami i towarzyszę wam swoim błogosławieństwem i modlitwami.
Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.

ORĘDZIE NA DZIEŃ  23 MARCA 2019 R. 

Pospieszcie się z nawróceniem. Nie czekajcie zapowiedzianego znaku. Dla
niewierzących będzie zbyt późno, by się nawrócili. Wy, którzy wierzycie, nawróćcie się
i pogłębiajcie waszą wiarę”.

ORĘDZIE NA DZIEŃ  24 MARCA 2019 R. 

Drogie dzieci!
Całym sercem i duszą pełną wiary i miłości do Ojca Niebieskiego dałam wam i znów daję
mojego Syna. Mój Syn wam, ludom całego świata, dał poznać Jedynego, Prawdziwego Boga
i Jego miłość. Poprowadził was drogą prawdy i uczynił was braćmi i siostrami. Dlatego, moje
dzieci, nie błądźcie i nie zamykajcie serc przed tą prawdą, nadzieją i miłością. Wszystko wokół
was jest przemijające i wszystko ulega ruinie, zostaje tylko chwała Boża. Dlatego wyrzeknijcie się
wszystkiego, co oddala was od Boga. Tylko Jego adorujcie, gdyż On jest Jedynym, Prawdziwym
Bogiem. Jestem z wami i pozostanę przy was. Szczególnie modlę się za pasterzy, aby byli
godnymi przedstawicielami mojego Syna i aby z miłością poprowadzili was drogą prawdy.
Dziękuję wam!